คะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค 419120 ศาสนาขั้นแนะนำ

คะแนนสอบทั้งกลางภาคและปลายภาค

Advertisements
หมวดหมู่:Uncategorized

คะแนนสอบกลางภาค 419125 พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน

คะแนนสอบกลางภาค

หมวดหมู่:Uncategorized

คะแนนสอบกลางภาควิชา 419123 พุทธศาสนาเบื้องต้น

หมวดหมู่:Uncategorized

กำหนดเวลาการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาทุกรายวิชากำหนดให้ส่งได้ภายในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนนี้เท่านั้น เพราะจะต้องออกเกรดให้ทันกำหนดเวลา จึงแจ้งให้นักศึกษาทุกท่านทราบโดยทั่วกัน

หมวดหมู่:Uncategorized